HD HOC

12 Jun

Khái niệm về hoạt
động học:

a. Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển
bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo mới, những
hình thức hành vi và những dạng hoạt động nhất định.

Lĩnh hội là một khái niệm chỉ sự tiếp thu của học sinh những tri thức, năng
lực…của loài người và sự vận dụng chúng vào những trường hợp cụ thể để hình
thành những năng lực và phẩm chất riêng của từng học sinh, nhờ đó tạo nên sự
phát triển của các em.

2. Bản chất của hoạt
động học :

a.Đối tượng của hoạt động học là tri thức và những kĩ năng, kĩ xảo
tương ứng với nó.

– Cái đích mà hoạt động học hướng tới là chiếm lĩnh tri thức, kĩ năng, kĩ
xảo của xã hội thông qua sự tái tạo của cá nhân.

– Muốn học có kết quả, người học phải tích cực tiến hành các hành động học
tập bằng chính ý thức tự giác và năng lực trí tuệ của bản thân mình.

b. Hoạt động học là hoạt động hướng vào làm thay đổi chính mình.
Thông thường hoạt động khác làm thay đổi đối tượng nhưng hoạt động học không
làm thay đổi đối tượng mà làm thay đổi chính chủ thể của hoạt động học.

– Nội dung tri thức mà lòai người tích lũy được là đối tượng của hoạt động
học, không hề thay đổi sau khi bị chủ thể hoạt động học chiếm lĩnh. Chính nhờ
có sự chiếm lĩnh này mà tâm lý của chủ thể mới được thay đổi và phát triển.

– Dõi nhiên, hoạt động học cũng có thể làm thay đổi khách thể, nhưng đó
không phải là mục đích tự thân của hoạt động học, mà chính là phương tiện không
thể thiếu của hoạt đông này nhằm đạt được mục đích làm thay đổi chính chủ thể
hoạt động.

– Hoạt đông học làm diễn ra những biến đổi trong bản thân học sinh như:

  • Những biến đổi ở cấp độ tri thức, kĩ năng, kĩ
    xảo.
  • Những biến đổi ở cấp độ hình thành những yếu tố
    của hoạt động học tập hoạt động nghề nghiệp.
  • Những biến đổi ở mức độ năng lực trí tuệ và
    nhân cách.

c. Hoạt động học là họat động điều khiển một cách có ý thức nhằm tiếp
thu tri thức, kĩ năng, kĩ xảo.

d. Hoạt động học không chỉ hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kĩ
năng, kĩ xảo mới, mà còn hướng vào việc tiếp thu cả phương pháp dành tri thức
đó. Nó là công cụ, là phương tiện không thể thiếu được để đạt mục đích của hoạt
động học

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: