SU TU DUONG

12 Jun

Tự tu dưỡng là yếu
tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi học sinh.

– Sự hình thành và phát triển đạo đức của mỗi cá nhân là quá trình lâu dài
và phức tạp. Trong quá trình đó, các tác động bên ngoài và bên trong thường
xuyên tác động lẫn nhau và vai trò của mỗi yếu tố thay đổi theo từng giai đoạn
phát triển của con người. Sự hình thành đạo đức của các em do ảnh hưởng của tác
động bên ngoài mà trước hết là do tác động giáo dục của nhà trường, của tập
thể, của gia đình sẽ dần dần chuyển thành sự tự giáo dục mà trong đó sự tự tu
dưỡng là yếu tố cơ bản.

– Tự tu dưỡng về mặt đạo đức là một hành động tự giác, có hệ thống mà mỗi cá
nhân thực hiện đối với bản thân mình nhằm khắc phục những hành vi trái đạo đức
và bồi dưỡng những hành vi đạo đức của mình, thúc đẩy sự phát triển nhân cách.

– Tự tu dưỡng là một yêu cầu tự nhiên của cá nhân ở trình độ ý thức đã phát
triển. Mọi người đều cần làm cho mình tốt hơn, khắc phục những thói hư tật xấu,
phân biệt được điều thiện với điều ác.

Chính hoàn cảnh sống, sự giáo dục và kinh nghiệm của các em là nguồn gốc của
sự tự tu dưỡng đạo đức của các em.

– Điều kiện để tiến hành tự tu dưỡng :

 • Học sinh phải
  nhận thức được bản thân mình, đánh giá đúng mình, luôn có thái độ phê phán
  nghiêm túc đối với những hành vi đạo đức của mình.
 • Học sinh phải
  có viễn cảnh về cuộc sống tương lai, về lý tưởng của đời mình.
 • Học sinh phải
  có nghị lực và phải có ý chí mạnh.
 • Có sự giúp đỡ
  của tập thể, được dư luận tập thể đồng tình ủng hộ, được sự hướng dẫn của
  giáo viên…

– Chính vì vậy, người giáo viên cần giúp đỡ mỗi học sinh :

 • Nắm vững mục
  đích, phương pháp và tổ chức tự tu dưỡng của các em. Giáo viên cần hướng
  dẫn các em lập kế hoạch tự tu dưỡng. Trong kế hoạch tự tu dưỡng bao gồm
  những nét đạo đức mà các em cần rèn luyện, củng cố hay khắc phục.
 • Hiểu được tự tu
  dưỡng diễn ra trong quá trình hoạt động thực tiễn mới đem lại kết quả.
 • Biết tự kiểm
  tra, tự đánh giá thường xuyên

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: